OM EVA

Jag har sen år 2005 arbetat med handledning, konsultation och coaching.

Som pedagog  och examinerad specialpedagog har jag arbetat inom förskola, skola, ungdomsverksamhet, inom elevhälsa samt utifrån en central kommunal specialistenhet. Vilket gett mig en bred erfarenhet av möten med barn, ungdom, föräldrar, vuxna, chefer och personalgrupper. Detta utifrån olika behov, svårigheter och beteendeproblematik inkluderat neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Jag har stor erfarenhet av mångkulturella möten och arbetar utifrån likabehandling det vill säga du ska känna dig gott bemött oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning eller ålder.

Jag har även under ett par år hunnit med arbete inom psykiatrin och annan sjukvård där jag mött livets början, mitten och slut.

Några år av utlandsboende och ingen språkkunskap har gett mig erfarenhet av mötet med mig själv som svensk och känslan av utanförskap och inkompetens. Det gav mig också massor av härliga, roliga, stärkande erfarenheter och reflektioner i mötet med andra, mig själv och svenskheten.

Jag samverkar med Mälardalens Högskola som så kallad referensperson där jag samtalar om samtal med elever inom Beteendevetenskapliga programmet

Jag tänker att det  är vi tillsammans som bygger samtalen

I mitt handledarskap använder jag mig av, Susan A. Wheelans forskning om ledarskap och grupputveckling. Susan är en tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA och har under nära 30 år studerat arbetsgruppers utveckling. Hon har utvecklat IMGD-modellen, Integrative Model of Group Development  som är den bärande gruppteorin för UGL-konceptet, Utveckling grupp och ledare.

Jag är även mycket inspirerad av Ross Greene, Collaborative & Proactive Solutions och Bo Hejlskov Elvén, Lågaffektivt bemötande

UTBILDNING

 • Psykosocial handledning och konsultation på eklektisk grund, 45 hp, Institutet för handledning och konsultation, Uppsala universitet.
 • Examinerad Specialpedagog, inriktning komplicerad inlärningssituation.  Lärarhögskolan i Stockholm
 • Diplomerad Coach, Kvalitetssäkrad enligt ICF, International Coach Federation
 • ACT-att hantera stress och främja hälsa
 • ICDP-International Child Development Programme
 • Jag kan metoden, lösningsfokuserade samtal, Reteaming, Ben Furman
 • Interkulturella perspektiv, forskningscirkel Mälardalens högskola
 • Tejping, som Gestaltande metod i handledning
 • Ledningsverksamhet i nya organisationsformer, Mälardalens högskola
 • Arbetsledarutbildning, Lärarhögskolan i Stockholm
 • Innehar lärarlegitimation
Utöver ovanstående håller jag mig ajour och utvecklar mig via stort nätverk, aktuell forskning, litteratur och föreläsningar